Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities 
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:– Vennootschapsnaam/Leverancier: CMEDIA Comm. V (BE 0761 838 988): handelende als Freelance leverancier voor Marketing-, Grafische-, Fotografie-, Videografie-diensten. Klant: Het bedrijf of de particulier aan wie door de leverancier advies, begeleiding en/of diensten verleend worden dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger – Adres: De locatie van waaruit de diensten door de leverancier worden uitgeoefend; Bissegemstraat 75, 8560 Gullegem 

Artikel 2: Algemeen
De leverancier geeft advies en voert de diensten uit vanop het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het adres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld.  

Artikel 3: Prijzen
Voor aanvang van de overeenkomst deelt de leverancier de klant mondeling, schriftelijk of via mail mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn steeds exclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De leverancier is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien – en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen – na het afsluiten van de overeenkomst. De leverancier beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.   

Artikel 4: Intellectueel eigendom 
De leverancier behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, beelden, documenten, ontwerpen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de leverancier verstrekt zijn.   

Artikel 5: Aanvaarding 
Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de klant van de Algemene Voorwaarden en de Privacy- en Cookie policy van de leverancier. Deze documenten zijn vrij beschikbaar op www.cedricwarlop.com.

Artikel 6: Betaling en levering 
Betaling aan de leverancier dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De klant ontvangt een factuur voor de geleverde en/of geplande diensten. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 12% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schadebeding). Hierbij behoudt de leverancier zich het recht voor om de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst(en) op te schorten totdat de klant de openstaande facturen heeft betaald. Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is de leverancier gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.De door de leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.Deze termijnen worden steeds in kalenderdagen geformuleerd.  

Artikel 7: Korting
De facturen zijn te betalen zonder enige korting, tenzij anders vermeld.  

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht(en)
De leverancier heeft het recht om overeengekomen diensten, adviezen en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden – welke al dan niet buiten zijn invloedssfeer liggen – of waarvan hij bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. De leverancier kan – indien er overmacht plaatsvindt en de uitvoering van het advies of de werken binnen de afgesproken termijn in gevaar komt – de werken of een deel ervan uitbesteden aan een derde partij of beslissen de uitvoering van de werken volledig te annuleren. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.  

Artikel 9: Aansprakelijkheid 
Het advies en/of de geleverde diensten van de leverancier zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De leverancier sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door de leverancier verstrekte adviezen en diensten en , tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leverancier.Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de leverancier verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leverancier nimmer aansprakelijk.De leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of door de klant verzwegen aspect.   

Artikel 10: Promotie 
De leverancier is vrij om in het kader van promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de door hem geleverde producten/diensten, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Hierbij behoudt de leverancier zich eveneens het recht om op elke door hem geleverde of door hem van onderhoud voorziene website(s) een bescheiden creditvermelding met hyperlink naar de website van de leverancier te plaatsen in de voettekst (footer).   

Artikel 11: Ongeoorloofd gebruik
De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde dienst, zelfs indien hij niet de eindegebruiker is. Bij misbruik behoudt de leverancier zich het recht om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken. Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe. Onder ongeoorloofd gebruik wordt begrepen:
1. Onrechtmatig gebruik of verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk
2. Het verspreiden van informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is.
3. Het versturen van spam via de servers van de leverancier
4. Het uitvoeren illegale of onwettige activiteiten via de systemen voorzien door de leverancier;
5. Alle opslag en verspreiding van (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving;
6. Zich onrechtmatig toegang verschaffen tot delen waar de gebruiker geen machtiging toe heeft;
7. Het uitvoeren van taken of bewerkingen welke schade of hinder kunnen veroorzaken op de systemen of voor andere gebruikers. Alle schade en eventuele kosten die de leverancier heeft geleden als gevolg van bovenstaande acties veroorzaakt door de klant, zullen van rechtswege ook worden verhaald op de klant. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens welke worden opgeslagen door de klant, zelfs niet voor die van de automatische backups. Van de klant wordt dan ook verwacht deze de nodige beveiligingen en backups voorziet en hiermee alle inhoud up-to-date houdt.   


Artikel 12: Betwisting
Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan de leverancier te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen.Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten, vangt de termijn aan op de dag na de levering.Wat betreft protest met betrekking tot een factuur, vangt de termijn aan op de factuurdatum.Bij gebrek aan tijdig protest zijn de diensten en/of facturen definitief aanvaard en is de betaling verschuldigd.In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van de leverancier bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Artikel 13: Annulatie
De klant kan de activiteit annuleren, maar onderstaande annulatiekosten worden in rekening gebracht:
 - Na het ondertekenen van de offerte: 15% van de prijs van de offerte.
- tot 7 dagen voor aanvang activiteit(en): 50% van de prijs van de offerte.
- tot 3 dagen voor aanvang activiteit(en): 75% van de prijs van de offerte.
- vanaf 3 dagen voor aanvang activiteit(en): 100% van de prijs van de offerte.Bij annulatie door de klant wordt het voorschot niet terugbetaald, indien er een voorschot is betaald geweest.


Voorliggende versie van deze Algemene Voorwaarden dateert van 19/08/2018.